Veiligheid en verkeer zijn thema’s die ons als burgers van Erpe-Mere sterk bezig houden. Via ‘politiebabbels’ ging de lokale politie in de loop van 2016 hierover in gesprek met enkele sleutelfiguren. Burgemeester Hugo De Waele stelde vast dat zowel de kleine als de grote bekommernissen hierbij aan bod kwamen. De resultaten van deze participatieve aanpak werden in juni gepresenteerd tijdens een druk bijgewoonde infovergadering in het GAC Steenberg. 

Transparantie en open communicatie
Als CD&V Erpe-Mere vinden we een goede communicatie belangrijk en daarom juichen we toe dat ons politiekorps in open dialoog gaat met de burger. Politie en sleutelfiguren uit het gemeenschapsleven dachten tijdens 5 rondetafelgesprekken samen na over veiligheid, verkeer en overlast. De aangehaalde problemen werden achteraf door de politie geanalyseerd en volgens prioriteit gerangschikt. Dat leverde een lijst met problemen rond verkeer en veiligheid op, met telkens de verantwoordelijke instanties, mogelijke oplossingen en reeds genomen acties.

Verkeer in Erpe-Mere
Parkeren op fiets- en voetpaden, onaangepaste snelheid, sturen onder invloed en verkeersagressie. Dat zijn de zaken die u als burger het meest zorgen baren. Waar nodig zal de politie sensibiliserende of verbaliserende acties ondernemen. Ook de verkeersveiligheid rond onze scholen is belangrijk. Politie, gemeentebestuur en schoolbestuur kijken samen welke maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het inzetten van gemachtigd opzichters. En dan is er natuurlijk ook nog het drukke verkeer in onze gemeente, bijvoorbeeld op de Oudenaardsesteenweg. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt gezocht naar oplossingen.

Veiligheid en overlast in Erpe-Mere
Sluikstorten, geluidsoverlast, druggebruik, inbraken … deze vormen van overlast kwamen tijdens de rondetafelgesprekken het sterkst naar voor. We streven naar een veilige én nette gemeente en dus kunnen we zwerfvuil langsheen onze wegen en op het industrieterrein niet tolereren. Sensibiliseren, controleren en het plaatsen van extra vuilbakken moet helpen om dit hardnekkig probleem aan te pakken. Waar mogelijk zal ook worden geverbaliseerd. Om druggebruik en overlast tegen te gaan zal op verschillende locaties een verhoogd toezicht ingesteld worden.

Een (verkeers)veilige gemeente belangt ons allen aan
Korpschef Luc Lacaeyse stelt het duidelijk: een maatschappij zonder misdaad bestaat niet. Er zullen altijd feiten zijn en de politie kan niet alles oplossen. Zij stellen in eerste instantie de feiten vast en nadien doet het gerechtelijk apparaat zijn werk. Veiligheid is echter een zaak van ons allemaal: gemeentebestuur, politie, wegbeheerder, schoolbestuur … Maar om écht succesvol te zijn is ook een partnerschap met de bevolking heel belangrijk. Burgers zijn immers mee de ogen en oren van de politie en kunnen zaken signaleren. Samen zorgen we dus voor meer veiligheid.

Wat kan u zelf doen?
Bel 101 bij bepaalde feiten of verdachte gedragingen. Wees steeds specifiek in uw melding: wat, waar, wanneer … De politie zal dan de gepaste actie ondernemen.

Contacteer de Politiezone Erpe-Mere / Lede
Politiepost Erpe-Mere: Oudenaardsesteenweg 402, 9420 Erpe-Mere
Hoofdcommissariaat Lede: Administratief Centrum 2, 9340 Lede
053 60 64 64 of PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu